1936

Samurai I - Musashi Miyamoto - 1954

4540

A Idade dos Deuses - 1959

4880

Duelo na Ilha Ganryujima - 1956

4886

Morte no Templo Ichijoji - 1955

4907

Samurai: O Guerreiro Dominante - 1954

10383

O Homem do Riquixá - 1958

11981

Samurai Banners - 1969