1968

Anjos Rebeldes - 1966

1973

O mundo odeia-me - 1953

9717

The Bigamist - 1953

12754

O Mundo Odeia-me - 1953